Covid-19 Vaccine
Alamin rito kung sinu-sino ang maaaring mabakunahan!
HINDI MAAARI
❌ May edad na mas mababa sa 18 taong gulang
❌ May allergy sa polysorbate, polyethylene glycol / PEG, o iba pang sangkap ng bakuna
❌ May malubhang allergy matapos tumanggap ng unang dose ng bakuna
IPAGPALIBAN MUNA
🕒 May alinman sa mga sumusunod na sintomas: lagnat / panginginig dahil sa lamig, sakit ng ulo, ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, pananakit ng kalamnan, pagkapagod, panghihina, kawalan ng panlasa o pang-amoy, hirap sa paghinga, DAS, rashes
🕒 May exposure sa taong confirmed o suspect na kaso ng COVID-19 sa nakaraang 14 na araw
🕒 Dating ginamot para sa COVID-19 sa nakaraang 90 na araw
🕒 Ginamot o nakakuha ng convalescent plasma o monoclonal antibodies para sa COVID-19 nitong nakaraang 90 na araw
🕒 Mga buntis na nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis
🕒 Nakakuha ng kahit na anong klaseng bakuna sa nakaraang 14 na araw
KAILANGAN NG MEDICAL CLEARANCE MULA SA DOKTOR
📄 May autoimmune disease
📄 Na-diagnose na may Human Immunodeficiency Virus (HIV)
📄 Na-diagnose na may kanser
📄 Sumailalim sa organ transplant
📄 Kasalukuyang umiinom ng steroids2
📄 Nakaratay na lang sa kama o may sakit na hindi tataas sa anim (6) na buwan ang taning
OO, SUBALIT KAILANGAN NG KARAGDAGANG PAG-IINGAT
✅ May sakit kaugnay ng pagdudugo o kasalukuyang umiinom ng anticoagulants
✅ May history ng anaphylaxis o malubhang allergy
✅ May allergy sa pagkain, itlog, o gamot
✅ May hika
RESBAKUNA, kasangga ng BIDA! Sama-sama tayo sa BIDA Bakunation!

Tagged in: